فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

جهاد وسیله ای برای مجازات کافران

قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین؛(1289) با آنها پیکار کنید، که خداوند آنان را به دست شما مجازات می کند؛ و آنان را رسوا می سازد؛ و سینه گروهی از مؤمنان را شفا می بخشد(؛ و بر قلب آنها مرهم می نهد).

انفاق برای جهاد در راه خدا

و أعدوالهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و ءاخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقوا من شی ء فی سبیل الله یوف الیکم و أنتم لا تظلمون؛(1290) هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها [دشمنان ] آماده سازید! و (همچنین) اسبهای ورزیده (برای میدان نبرد)، تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید! و (همچنین) گروه دیگری غیر از اینها را، که شما نمی شناسید و خدا آنها را می شناسد! و هر چه در راه خدا (و تقویت بنیه دفاعی اسلام) انفاق کنید، بطور کامل به شما باز گردانده می شود، و به شما ستم نخواهد شد!