فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جهاد

آیات

جهاد وسیله ای برای مجازات کافران

قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین؛(1289) با آنها پیکار کنید، که خداوند آنان را به دست شما مجازات می کند؛ و آنان را رسوا می سازد؛ و سینه گروهی از مؤمنان را شفا می بخشد(؛ و بر قلب آنها مرهم می نهد).