گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

خرافات تا به کی...؟

ساقی بیا که شد قدح لاله پر زمی طامات(1287) تا به چند و خرافات تا به کی
حافظ

مپذیر!

مکر و حسد و کبر و خرافات و طمع را مپذیر و مده ره به در خویش و حوالی
ناصر خسرو

تضاد

فضل و خرد و مال گرد ناید با زرق و خرافات و بدفعالی