فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مادر و فرزند

شخصی می گفت: من و مادرم، هر دو منجم ماهریم که در حکم ما خطا واقع نمی شود. گفتند: این دعوی بزرگی است، از کجا می گویی؟ گفت: از آن جا که چون ابری بر آید، من گویم: باران خواهد آمد و مادرم گوید نخواهد آمد! البته یا آن شود که من گویم یا آن شود که او گوید!(1285)

کدامیک شومتر بودیم؟

روزی طاهر بن حسین که یک چشم او معیوب بود بهر شکار می رفت. از قضا به نزدیکی دروازه، مردی را دید که به شهر می آمد و او نیز یک چشم بود. طاهر این معنا را به فال بد گرفت و بفرمود که او را زندانی کنید تا ما باز گردیم. طاهر که از شکار برگشت، صید بسیار با خود داشت و زمانی که به دروازه شهر رسید، آن بیچاره ندا داد که: ای پادشاه! دیدار کدامیک از ما بر دیگری امروز شوم تر بود؟ من روی تو دیدم و در بند شدم و تو روی من دیدی و خداوندت این چنین به تو روزی داد. طاهر خندید و انعامش بخشید.(1286)

اشعار