فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دعا بر پرهیز از انحراف

... و طریقه حق لا أزیغ عنها؛(1278) امام سجاد (علیه السلام):... بارالها! مرا آنچنان از حق بهره مند فرما که هرگز آن را ترک نگویم و به انحراف نگرایم.

داستانها

منع از کارهای خرافی

وقتی حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) سه ساله بود، روزی به دایه اش حلیمه گفت: مادر! روزها برادرانم کجا می روند؟ حلیمه گفت: عزیزم! آنها گوسفندان را به صحرا می برند. حضرت گفت: مادر! چرا مرا با خود نمی برند؟ حلیمه گفت: آیا مایل هستی بروی؟ حضرت گفت: بله مادر! حلیمه روز بعد محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) را شستشو داد و موهایش را روغن زد و به چشمانش سرمه کشید و یک مهره یمانی که به نخ کشیده بود، برای محافظت او به گردنش آویخت. آن طفل سه ساله که این عمل را خرافی می دانست، مهره را با آزردگی از گردن در آورد و گفت: مادر، خدا بهترین حافظ برای من است.(1279)