فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اهمیت تفقه در دین

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه(1277) امام باقر (علیه السلام) فرمود: کمال و تمام کمال عالم شدن در دین و صبر در بلاء و اقتصاد و اندازه گیری در زندگی است.

دعا بر پرهیز از انحراف

... و طریقه حق لا أزیغ عنها؛(1278) امام سجاد (علیه السلام):... بارالها! مرا آنچنان از حق بهره مند فرما که هرگز آن را ترک نگویم و به انحراف نگرایم.

داستانها