فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اعتقاد به فال

قال رسول الله الطیره شرک؛(1275) اعتقاد به تأثیر فال بد، شرک به خداوند است.

خواری نادانی و جهالت

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): من لم یصبر علی ذل التعلم ساعه بقی فی ذل الجهل أبداً؛(1276) آن که ساعتی، خواری فرا گرفتن علم را تحمل نکند، برای همیشه در خواری نادانی خواهد ماند.

اهمیت تفقه در دین

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه(1277) امام باقر (علیه السلام) فرمود: کمال و تمام کمال عالم شدن در دین و صبر در بلاء و اقتصاد و اندازه گیری در زندگی است.