فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

فال بد!

الطیره لیست بحق؛(1274) علی (علیه السلام) فرمودند: فال بد یک امر حقیقی و واقعی نیست.

اعتقاد به فال

قال رسول الله الطیره شرک؛(1275) اعتقاد به تأثیر فال بد، شرک به خداوند است.

خواری نادانی و جهالت

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): من لم یصبر علی ذل التعلم ساعه بقی فی ذل الجهل أبداً؛(1276) آن که ساعتی، خواری فرا گرفتن علم را تحمل نکند، برای همیشه در خواری نادانی خواهد ماند.