فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اهمیت بصیرت

فانما البصیر من سمع فتفکر و نظر فأبصر و انتفع بالعبر ثم سلک جدداً واضحاً یتجنب فیه الصرعه فی المهاوی؛(1272) علی (علیه السلام) فرمود: بصیر آن کسی است که سخن را بشنود و در آن فکر افکند و ببیند، از آن به نفع خود استفاده کند، راههای روشن را بپیماید و مراقب باشد که با سر در پرتگاه سقوط ننماید.

کلام امام علی (علیه السلام)

وقتی کسی از روی علم نجوم و... مطالبی را به امام گفت:
أتزعم أنک تهدی الی الساعه التی من سار فیها صرف عنه السوء و تخوف من الساعه التی من سار فیها حاق به الضر فمن صدقک بهذا فقد کذب القرآن استغنی عن الاستعانه بالله فی نیل المحبوب و دفع المکروه و تبتغی فی قولک للعامل بأمرک أن یولیک الحمد دون ربه لأنک بزعمک أنت هدیته الی الساعه التی نال فیها النفع و أمن الضر...... سیروا علی اسم الله؛(1273) امام (علیه السلام) فرمود: آیا گمان تو این است که تو مردم را هدایت می کنی به ساعتی که هر کس در آن ساعت به مقصد خود حرکت کند، از پیش آمد بد مصون خواهد بود؟ و می ترسانی از ساعتی که هر کس در آن ساعت حرکت کند دچار ضرر و خطر می شود؟ آن کس که تو را در این امر تأیید و تصدیق نماید، خدا را تکذیب کرده است و در استمداد از ذات الهی در رسیدن به مقصود خود بی نیازی به خرج داده است و به گفته تو سزاوار است کسی که به دستورت عمل می کند تو را حمد و سپاس گوید زیرا تو او را به ساعت منفعت و ایمنی از ضرر راهنمایی نموده ای! سپس حضرت به سربازان خود توجه کرد و فرمود: به نام خدا به سوی جبهه جنگ حرکت کنید.

فال بد!

الطیره لیست بحق؛(1274) علی (علیه السلام) فرمودند: فال بد یک امر حقیقی و واقعی نیست.