فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دین شناسی تمیز عقاید صحیح از خرافات

قال (علیه السلام) تفقهوا فی دین الله فان الفقه مفتاح البصیره و تمام العباده و السبب الی المنازل الرفیعه و الرتب الجلیله فی الدین و الدنیا؛(1270) امام موسی بن جعفر (علیه السلام) فرموده: دین شناسی کلید بینش است. دین شناسی عبادت کامل است که آدمی به وسیله آن می تواند به مدارج عالی دست یابد و در امور دین و دنیا رتبه بزرگی را احراز نماید.

بهره مندی از علم

لیت شعری أی شی ء أدرک من فاته العلم بل أی شی ء فات من أدرک العلم؛(1271) امام (علیه السلام) فرمود: کاش می دانستم کسی که از علم بی نصیب مانده است، چه چیز به دست آورده است و آن کسی که از علم بهره مند شده، چه چیز را به دست نیاورده است.

اهمیت بصیرت

فانما البصیر من سمع فتفکر و نظر فأبصر و انتفع بالعبر ثم سلک جدداً واضحاً یتجنب فیه الصرعه فی المهاوی؛(1272) علی (علیه السلام) فرمود: بصیر آن کسی است که سخن را بشنود و در آن فکر افکند و ببیند، از آن به نفع خود استفاده کند، راههای روشن را بپیماید و مراقب باشد که با سر در پرتگاه سقوط ننماید.