فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پیامبران خرافات را از ذهن ها پاک می کردند

الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوباً عندهم فی التورات و الانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبت و یحرم علیهم الخبئث و یضع عنهم اصرهم و الأغلل التی کانت علیهم فالذین ءامنوا به وعزروه و نصروه واتبعوا النور الذی أنزل معه أولئک هم المفلحون؛(1267) همانها که از فرستاده (خدا)، پیامبر امی پیروی می کنند؛ پیامبری که صفاتش را، در تورات و انجیلی که نزدشان است، می یابند؛ آنها را به معروف دستور می دهد، و از منکر باز می دارد؛ اشیار پاکیزه را برای آنها حال می شمرد، و ناپاکیها را تحریم می کند؛ و بارهای سنگین، و زنجیرهایی را که بر آنها بود، (از دوش و گردنشان) بر می دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند، و حمایت و یاریش کردند، و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند.

خرافات، افکاری فریب دهنده است

قالوا اطیرنابک و بمن معک قال طائرکم عند الله بل أنتم قوم تفتنون؛(1268) آنها گفتند: ما تو را و کسانی که با تو هستند به فال بد گرفتیم! (صالح) گفت: فال (نیک و) بد شما نزد خداست (و همه مقدرات به قدرت او تعیین می گردد)؛ بلکه شما گروهی هستید فریب خورده!

روایات