فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

گدای همیشگی!

از حریصی گدای ره باشی باش قانع که پادشه باشی
مکتبی

بندگی اهل طمع

هست زیر فلک گردنده قانع آزاده و طامع بنده
جامی

ضرب المثل

حریص با جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر!