گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

خواری در طمع است!

عزت زقناعت است و خواری زطمع با عزت خود بساز و خواری مطلب

گدای همیشگی!

از حریصی گدای ره باشی باش قانع که پادشه باشی
مکتبی

بندگی اهل طمع

هست زیر فلک گردنده قانع آزاده و طامع بنده
جامی