فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

خواری در طمع است!

عزت زقناعت است و خواری زطمع با عزت خود بساز و خواری مطلب

گدای همیشگی!

از حریصی گدای ره باشی باش قانع که پادشه باشی
مکتبی