فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

وصیت مرد طماع

مردی طماع فرزندانش را نصیحت می کرد و آداب حرص و آز را به آنان می آموخت. او در انتهای صحبتهایش چنین گفت: عزیزان من! در پایان، شما را فقط به این آیات خداوند توصیه می کنم که می فرماید: فاذا دخلتم بیوتاً(1254) فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین(1255) کلوا و اشربوا(1256) مااستطعتم من قوه(1257) حتی اذا بلغت الحقلقوم(1258) فانفجرت منه اثنتا عشره عینا؛(1259) هنگامی که وارد خانه هایی شدید که در آن چیزهایی است که نفس می خواهد و چشم از آن لذت می برد، بخورید و بیاشامید هر قدر که قدرت دارید تا اینکه به حلقوم برسد و منفجر شود و دوازده چشمه از آن بجوشد.(1260)

اشعار

خواری در طمع است!

عزت زقناعت است و خواری زطمع با عزت خود بساز و خواری مطلب