فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عزت و قطع طمع

امام باقر (علیه السلام): اطلب بقاء العز باماته الطمع؛(1247) پایداری عزت را با میراندن طمع بجوی.

فقر دائمی حریص

قال علی (علیه السلام) الحریص فقیر ولو ملک الدنیا بحذا فیرها؛(1248) انسان حریص، همواره فقیر و نیازمند است، اگر چه مالک تمام ثروتهای جهان گردد.

داستانها