فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ریشه های کفر

قال أبو عبدالله (علیه السلام) أصول الکفر ثلاثه الحرص و الاستکبار و الحسد فأما الحرص فان آدم (علیه السلام) حین نهی عن الشجره حمله الحرص علی أن أکل منها و أما الاستکبار فابلیس حیث أمر بالسجود لآدم فأبی و أما الحسد فابنا آدم حیث قتل أحدهما صاحبه؛(1245) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ریشه های کفر سه چیز است: حرص، تکبر و حسد. حضرت آدم وقتی از آن درخت باز داشته شد، تکبر او را به خوردن از آن واداشت و آنگاه که به ابلیس فرمان داده شد تا سجده کند به جهت تکبر سرپیچی کرد و یکی از دو پسر آدم به جهت حسد برادرش را کشت.

دستور به قطع طمع

أمت الطمع من المخلوقین فان الطمع مفتاح الذل؛(1246) طمع از دیگران ببر، زیرا این صفت سرچشمه خواری و ذلت است.

عزت و قطع طمع

امام باقر (علیه السلام): اطلب بقاء العز باماته الطمع؛(1247) پایداری عزت را با میراندن طمع بجوی.