فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

چه بد بنده ای است...

بئس العبد عبد له طمع یقوده و بئس العبد عبد له رغبه تذله؛(1240) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: چه بد بنده ای است بنده ای که طمعش او را به پیش براند چه بد بنده ای است بنده ای که میلش او را به خواری اندازد.

همه خیر در بریدن طمع

عن علی بن الحسین (علیه السلام) قال رأیت الخیر کله قد اجتمع فی قطع الطمع عما فی أیدی الناس؛(1241) امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: من همه خیر را گرد آمده در بریدن طمع از آنچه در دستان مردم است، دیده ام.

استواری ایمان

عن موسی بن سلام عن سعدان عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال قلت له ما الذی یثبت الایمان فی العبد قال الورع و الذی یخرجه منه قال الطمع؛(1242) راوی می گوید به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: چه چیزی ایمان را در بنده استوار می کند؟ حضرت فرمودند: پرهیزگاری. پرسیدم و چه چیزی او را از ایمان بیرون می برد؟ فرمودند: طمع.