فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نشانه های شقاوت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من علامات الشقاء جمود العین و قسوه القلب و شده الحرص فی طلب الدنیا و الاصرار علی الذنب؛(1239) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: از نشانه های شقاوت، خشکی چشم، سختی دل و شدت حرص در دنیا و پافشاری بر گناه است.

چه بد بنده ای است...

بئس العبد عبد له طمع یقوده و بئس العبد عبد له رغبه تذله؛(1240) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: چه بد بنده ای است بنده ای که طمعش او را به پیش براند چه بد بنده ای است بنده ای که میلش او را به خواری اندازد.

همه خیر در بریدن طمع

عن علی بن الحسین (علیه السلام) قال رأیت الخیر کله قد اجتمع فی قطع الطمع عما فی أیدی الناس؛(1241) امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: من همه خیر را گرد آمده در بریدن طمع از آنچه در دستان مردم است، دیده ام.