فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بیماری حرص

الحرص عناء مؤبد؛(1238) علی (علیه السلام) فرمود: بیماری حرص، رنجی دائمی و پایدار است.

نشانه های شقاوت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من علامات الشقاء جمود العین و قسوه القلب و شده الحرص فی طلب الدنیا و الاصرار علی الذنب؛(1239) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: از نشانه های شقاوت، خشکی چشم، سختی دل و شدت حرص در دنیا و پافشاری بر گناه است.

چه بد بنده ای است...

بئس العبد عبد له طمع یقوده و بئس العبد عبد له رغبه تذله؛(1240) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: چه بد بنده ای است بنده ای که طمعش او را به پیش براند چه بد بنده ای است بنده ای که میلش او را به خواری اندازد.