فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حرص و طمع باعث غفلت

ألهاکم التاکثر حتی زرتم المقابر؛(1236) افزون طلبی (و تفاخر) شما را به خود مشغول داشته (و از خدا غافل نموده) است. تا آنجا که به دیدار قبرها رفتید (و قبور مردگان خود را بر شمردید و به آن افتخار کردید)!

روایات

همیشگی بودن حرص و طمع

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) یهرم ابن آدم و یبقی معه اثنان الحرص و طول الأمل؛(1237) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: انسان پیر می شود و دو چیز در او زنده و جوان می شود: یکی حرص و دیگری آمال و آرزوهایش.