فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حرص ممدوح و پسندیده (حرص برای هدایت)

لقد جاءکم رسول من أنفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رءوف رحیم؛(1234) به یقین، رسولی از خود شما بسویتان آمد که رنجهای شما بر او سخت است؛ و اصرار بر هدایت شما دارد؛ و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است!

حرص سرمایه داران برای تصاحب اموال ناچیز ضعفاء

ان هذا أخی له تسع و تسعون نعجه ولی نعجه واحده فقال أکفلنیها و عزنی فی الخطاب؛(1235) این برادر من است؛ و او نود و نه میش دارد و من یکی بیش ندارم اما او اصرار می کند که: این یکی را هم به من واگذار؛ و در سخن بر من غلبه کرده است!

حرص و طمع باعث غفلت

ألهاکم التاکثر حتی زرتم المقابر؛(1236) افزون طلبی (و تفاخر) شما را به خود مشغول داشته (و از خدا غافل نموده) است. تا آنجا که به دیدار قبرها رفتید (و قبور مردگان خود را بر شمردید و به آن افتخار کردید)!