فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

وجود غریزه خودخواهی و حرص در انسان

ان الانسن خلق هلوعا؛(1233) به یقین انسان حریص و کم طاقت آفریده شده است.

حرص ممدوح و پسندیده (حرص برای هدایت)

لقد جاءکم رسول من أنفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رءوف رحیم؛(1234) به یقین، رسولی از خود شما بسویتان آمد که رنجهای شما بر او سخت است؛ و اصرار بر هدایت شما دارد؛ و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است!

حرص سرمایه داران برای تصاحب اموال ناچیز ضعفاء

ان هذا أخی له تسع و تسعون نعجه ولی نعجه واحده فقال أکفلنیها و عزنی فی الخطاب؛(1235) این برادر من است؛ و او نود و نه میش دارد و من یکی بیش ندارم اما او اصرار می کند که: این یکی را هم به من واگذار؛ و در سخن بر من غلبه کرده است!