فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حرص و طمع بر حلود محرک آدم و حوا به عصیان

فوسوس لهما الشیطن لیبدی لهما ماوری عنهما من سوءتهما و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الاأن تکونا ملکین أو تکونا من الخالدین؛(1232) سپس شیطان آن دو را وسوسه کرد، تا آنچه را از اندامشان پنهان بود، آشکار سازد؛ و گفت: پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرده مگر بخاطر اینکه (اگر از آن بخورید،) فرشته خواهید شد، یا جاودانه (در بهشت) خواهید ماند!.

وجود غریزه خودخواهی و حرص در انسان

ان الانسن خلق هلوعا؛(1233) به یقین انسان حریص و کم طاقت آفریده شده است.

حرص ممدوح و پسندیده (حرص برای هدایت)

لقد جاءکم رسول من أنفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رءوف رحیم؛(1234) به یقین، رسولی از خود شما بسویتان آمد که رنجهای شما بر او سخت است؛ و اصرار بر هدایت شما دارد؛ و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است!