فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حرص سد راه خداشناسی و خداپرستی

یأیها الذین ءامنوا ان کثیراً من الأحبار و الرهبان لیأکلون أموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب ألیم؛(1231) ای کسانی که ایمان آورده اید! بسیاری از دانشمندان (اهل کتاب) و راهبان، اموال مردم را بباطل می خورند، و (آنان را) از راه خدا باز می دارند! و کسانی که طلا و نقره را گنجینه (و ذخیره و پنهان) می سازند، و در راه خدا انفاق نمی کنند، به مجازات دردناکی بشارت ده!

حرص و طمع بر حلود محرک آدم و حوا به عصیان

فوسوس لهما الشیطن لیبدی لهما ماوری عنهما من سوءتهما و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الاأن تکونا ملکین أو تکونا من الخالدین؛(1232) سپس شیطان آن دو را وسوسه کرد، تا آنچه را از اندامشان پنهان بود، آشکار سازد؛ و گفت: پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرده مگر بخاطر اینکه (اگر از آن بخورید،) فرشته خواهید شد، یا جاودانه (در بهشت) خواهید ماند!.

وجود غریزه خودخواهی و حرص در انسان

ان الانسن خلق هلوعا؛(1233) به یقین انسان حریص و کم طاقت آفریده شده است.