فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بیزاری از حسود

خالق ما که فرد و قهار است از حقود و حسود بیزار است
سعدی

رنج حسودان

دلا ز رنج حسودان نرنج و واثق باش که بد بخاطر امیدوار ما نرسد
حافظ

مشقت حسادت

بمیر تا برهی ای حسود کاین رنجی است که از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست
سعدی