فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

بیزاری از حسود

خالق ما که فرد و قهار است از حقود و حسود بیزار است
سعدی

رنج حسودان

دلا ز رنج حسودان نرنج و واثق باش که بد بخاطر امیدوار ما نرسد
حافظ