فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حسد و نفاق

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان المؤمن یغبط و لا یحسد و المنافق یحسد و لا یغبط؛(1217) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا مؤمن غبطه می خورد و حسد نمی ورزد ولی منافق حسد می ورزد و غبطه می خورد.

آفت دین

قال أبو عبدالله (علیه السلام) آفه الدین الحسد و العجب و الفخر؛(1218) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: آفت دین حسد و خودبینی و فخر فروشی است.

حسد، خورنده ایمان

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب؛(1219) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا حسد، ایمان را می خورد چنانچه آتش هیزم را می خورد.