فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ریشه کفر

عن أبی بصیر قال قال أبو عبدالله (علیه السلام) أصول الکفر ثلاثه الحرص و الاستکبار و الحسد فأما الحرص فان آدم (علیه السلام) حین نهی عن الشجره حمله الحرص علی أن أکل منها و أما الاستکبار فابلیس حیث أمر بالسجود لآدم فأبی و أما الحسد فابنا آدم حیث قتل أحدهما صاحبه؛(1216) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ریشه های کفر سه چیز است: حرص، تکبر و حسد. آدم وقتی از آن درخت باز داشته شد، حرص او را به خوردن از آن وا داشت و آنگاه که به ابلیس فرمان داده شد تا سجده کند به جهت تکبر سرپیچی کرد و یکی از دو پسر آدم (علیه السلام) به جهت حسد برادرش را کشت.

حسد و نفاق

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان المؤمن یغبط و لا یحسد و المنافق یحسد و لا یغبط؛(1217) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا مؤمن غبطه می خورد و حسد نمی ورزد ولی منافق حسد می ورزد و غبطه می خورد.

آفت دین

قال أبو عبدالله (علیه السلام) آفه الدین الحسد و العجب و الفخر؛(1218) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: آفت دین حسد و خودبینی و فخر فروشی است.