فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

گورجان حسود

امام علی (علیه السلام): من لم یقهر حسده کان جسده قبرا لنفسه؛(1215) هر که بر حسدش غالب نشود، بدنش گور جانش خواهد شد.

ریشه کفر

عن أبی بصیر قال قال أبو عبدالله (علیه السلام) أصول الکفر ثلاثه الحرص و الاستکبار و الحسد فأما الحرص فان آدم (علیه السلام) حین نهی عن الشجره حمله الحرص علی أن أکل منها و أما الاستکبار فابلیس حیث أمر بالسجود لآدم فأبی و أما الحسد فابنا آدم حیث قتل أحدهما صاحبه؛(1216) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ریشه های کفر سه چیز است: حرص، تکبر و حسد. آدم وقتی از آن درخت باز داشته شد، حرص او را به خوردن از آن وا داشت و آنگاه که به ابلیس فرمان داده شد تا سجده کند به جهت تکبر سرپیچی کرد و یکی از دو پسر آدم (علیه السلام) به جهت حسد برادرش را کشت.

حسد و نفاق

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان المؤمن یغبط و لا یحسد و المنافق یحسد و لا یغبط؛(1217) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا مؤمن غبطه می خورد و حسد نمی ورزد ولی منافق حسد می ورزد و غبطه می خورد.