فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

وضعیت حسود

عن الصادق (علیه السلام) لا لحسود لذه؛(1210) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: حسود از زندگی خود لذت نمی برد.

نصیحت شیطان

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال لما هبط نوح من السفینه أتاه ابلیس فقال ما فی الأرض رجل أعظم منه علی منک دعوت الله علی هؤلاء الفساق فأرحتنی منهم ألا أعلمک خصلتین ایاک و الحسد فهو الذی فعل بی و ایاک و الحرص فهو الذی فعل بآدم؛(1211) امام صادق (علیه السلام) فرمود: وقتی نوح از کشتی پیاده شد، شیطان نزد او آمد و گفت: در زمین مردی عظیم تر از تو نزد من نیست. درباره این گناهکاران نفرین کردی و مرا از آنان راحت نمودی. آیا دو خصلت را به تو نیاموزم؟ پرهیز از حسد که آن خلق بد مرا به این روز انداخت و بپرهیز از حرص که با آدم آنچنان عمل نمود.

آسیب زدن حسد با بدن

قال علی (علیه السلام) العجب لغفله الحساد عن سلامه الأجساد؛(1212) شگفت آور است که حسودان از اینکه حسد ممکن است به بدنشان آسیب برساند، غافل هستند.