فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حسد از ریشه های کفر

قال أبو عبدالله (علیه السلام) أصول الکفر ثلاثه الحرص و الاستکبار و الحسد فأما الحرص فان آدم (علیه السلام) حین نهی عن الشجره حمله الحرص علی أن أکل منها و أما الاستکبار فابلیس حیث أمر بالسجود لآدم غأبی و أما الحسد فابنا آدم حیث قتل أحدهما صاحبه؛(1209) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ریشه های کفر سه چیز است: حرص، تکبر و حسد. حضرت آدم وقتی از آن درخت باز داشته شد، تکبر او را به خوردن از آن واداشت و آنگه که به ابلیس فرمان داده شد تا سجده کند به جهت تکبر سرپیچی کرد و یکی از دو پسر آدم به جهت حسد برادرش را کشت.

وضعیت حسود

عن الصادق (علیه السلام) لا لحسود لذه؛(1210) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: حسود از زندگی خود لذت نمی برد.

نصیحت شیطان

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال لما هبط نوح من السفینه أتاه ابلیس فقال ما فی الأرض رجل أعظم منه علی منک دعوت الله علی هؤلاء الفساق فأرحتنی منهم ألا أعلمک خصلتین ایاک و الحسد فهو الذی فعل بی و ایاک و الحرص فهو الذی فعل بآدم؛(1211) امام صادق (علیه السلام) فرمود: وقتی نوح از کشتی پیاده شد، شیطان نزد او آمد و گفت: در زمین مردی عظیم تر از تو نزد من نیست. درباره این گناهکاران نفرین کردی و مرا از آنان راحت نمودی. آیا دو خصلت را به تو نیاموزم؟ پرهیز از حسد که آن خلق بد مرا به این روز انداخت و بپرهیز از حرص که با آدم آنچنان عمل نمود.