فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حسادت موجب ظلم برادران یوسف به او

اذ قالوا لیوسف و أخوه أحب الی أبینا منا و نحن عصبه ان أبانا لفی ضلل مبین اقتلوا یوسف أواطرحوه أرضا یخل لکم وجه أبیکم و تکونوا من بعده قوما صلحین قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف و ألقوه فی غیابت الجب یلتقطه بعض السیاره ان کنتم فعلین؛(1208) هنگامی که (برادران) گفتند: یوسف و برادرش [بنیامین ] نزد پدر، از ما محبوبترند؛ در حالی که ما گروه نیرومندی هستیم! مسلما پدر ما، در گمراهی آشکاری است! یوسف را بکشید؛ یا او را به سرزمین دوردستی بیفکنید؛ تا توجه پدر، فقط به شما باشد؛ و بعد از آن، (از گناه خود توبه می کنید؛ و) افراد صالحی خواهید بود! یکی از آنها گفت: یوسف را نکشید! و اگر می خواهید کاری انجام دهید، او را در نهانگاه چاه بیفکنید؛ تا بعضی از قافله ها او را برگیرند (و با خود به مکان دوری ببرند)!.

روایات

حسد از ریشه های کفر

قال أبو عبدالله (علیه السلام) أصول الکفر ثلاثه الحرص و الاستکبار و الحسد فأما الحرص فان آدم (علیه السلام) حین نهی عن الشجره حمله الحرص علی أن أکل منها و أما الاستکبار فابلیس حیث أمر بالسجود لآدم غأبی و أما الحسد فابنا آدم حیث قتل أحدهما صاحبه؛(1209) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ریشه های کفر سه چیز است: حرص، تکبر و حسد. حضرت آدم وقتی از آن درخت باز داشته شد، تکبر او را به خوردن از آن واداشت و آنگه که به ابلیس فرمان داده شد تا سجده کند به جهت تکبر سرپیچی کرد و یکی از دو پسر آدم به جهت حسد برادرش را کشت.