فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حسد منشأ مخالفتهای اهل کتاب

ود کثیر من أهل الکتب لو یردونکم من بعد ایمنکم کفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا و اصفحوا حتی یأتی الله بأمره ان الله علی کل شی ء قدیر؛(1205) بسیاری از اهل کتاب، از روی حسد - که در وجود آنها ریشه دوانده - آرزو می کردند شما را بعد از اسلام و ایمان، به حال کفر باز گردانند؛ با اینکه حق برای آنها کاملا روشن شده است. شما آنها را عفو کنید و گذشت نمایید؛ تا خداوند فرمان خودش (فرمان جهاد) را بفرستد؛ خداوند بر هر چیزی تواناست.

حسادت مشرکین به پیامبران

ام یحسدون الناس علی ما ءاتاهم الله من فضله فقدءاتینا ءال ابرهیم الکتاب و الحکمه و ءاتینهم ملکاعظیما؛(1206) یا اینکه نسبت به مردم [پیامبر و خاندانش ] و بر آنچه خدا از فضلش به آنان بخشیده، حسد می ورزند؟ ما به آل ابراهیم، (که یهود از خاندان او هستند نیز،) کتاب و حکمت دادیم؛ و حکومت عظیمی در اختیار آنها [پیامبران بنی اسرائیل ]قرار دادیم.

وحشت یعقوب از حسد

و قال یابنی لا تدخلوا من باب وحد و ادخلوا من أبوب متفرقه و ما أغنی عنکم من الله من شی ء ان الحکم الا لله علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون؛(1207) و (هنگامی که می خواستند حرکت کنند، یعقوب) گفت: فرزندان من! از یک در وارد نشوید؛ بلکه از درهای متفرق وارد گردید (تا توجه مردم به سوی شما جلب نشود)! و (من با این دستور،) نمی توانم حادثه ای را که از سوی خدا حتمی است، از شما دفع کنم! حکم و فرمان، تنها از آن خداست! بر او توکل کرده ام؛ و همه متوکلان باید بر او توکل کنند!