فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شرم و حیا

گیرم که ز جرم و گنهم درگذری ز آن شرم که دیدی که چه کردم چه کنم؟

فرشته خویی و حیا

ز شرم ار با فرشته همنشینی ز بی شرمی تو با دیوان قرینی
ناصر خسرو

حیا و ایمان

کسی کو به چشمش نباشد حیا به ایمان کجا می شود آشنا