فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حکایت مرد بی حیا و قصاب غیور

قبل از صدارت امیر کبیر، اوضاع شهر تهران به شدت درهم ریخته بود، اراذل و اوباش در گذرها و محله ها، از کاسبها باج می گرفتند و هرگاه مختصر باده ای می نوشیدند، عربده می کشیدند و نفس کش می طلبیدند. زنان و دختران، پس از غروب آفتاب از ترس حمله آنها، جرأت بیرون آمدن از خانه را نداشتند. گاهی اوقات عده ای در چهار سوقها، قمه خود را از غلاف بیرون می کشیدند و عبور و مرور را قطع می کردند. با روی کار آمدن امیر کبیر، اوضاع دگرگون شد و استعمال نوشابه های الکلی ممنوع گردید. هر کس شراب می خورد و مزاحم مردم می شد، مجازاتهای سختی داشت، امیر کبیر در اجرای این قانون، از هیچ کس واهمه نداشت و قانون را بدون استثناء در مورد همگان اجرا می کرد.
داستان زیر نیز یکی از حوادث واقعی زمان اوست. آن روز، مردمی که از تکیه منوچهر خانی تهران می گذشتند، با منظره ای روبرو شدند که سخت آنان را به وحشت انداخت. یکی از غلامان سفارت روسیه تزاری، در حالی که به شدت مست بود، قمه ای را در دست گرفته، عربده می کشید و دشنامهای زشت می داد. مردم که جرأت نزدیک شدن به او را نداشتند، از فاصله دور، با شگفتی، وی را تماشا می کردند. دو مرد سالخورده، در آن میان با همدیگر حرف می زدند، یکی از آنها به دیگری گفت: مثل این که باز هم این منظره ها تکرار می شود؟!
- خیلی عجیب است. از زمان روی کار آمدن امیر کبیر و منع استعمال مسکرات، کسی جرأت آن را نداشت که به این کارها دست بزند. امیر نظام، نه تنها قمه کشی و قداره بندی را قدغن کرده است، بلکه از ایستادن مردم بیکاره و هرزه، در سر گذرها جلوگیری می کند. من نمی دانم این مرد چگونه جرأت کرده به چنین کار دست بزند؟!
مرد جوانی که به حرفهای آنها گوش می داد، خود را داخل صحبت آنها کرد و گفت: مگر این مرد قداره کش را نمی شناسید؟ او یکی از غلامان سفارت روسیه است و به پشتیبانی آنها است که به این اعمال زشت دست زده است. مرد سالخورده گفت: پس در این صورت باز هم زن و بچه های ما جرأت ندارند از خانه خارج شوند. گوش کنید، چه کلمات زشتی را بر زبان می راند و چگونه کاسبهای محله را تهدید می کند! در این موقع، قصاب جوانی که در آستانه در مغازه خود ایستاده بود، از شنیدن آن فحشهای ناموسی، چنان خشمگین شد که چند قدمی جلو گذارد و خطاب به مرد مست گفت: خجالت بکش، این قدر به نوامیس مردم توهین نکن! مرد مست که منتظر چنان عکس العملی بود، عربده ای کشید و گفت: تو اگر ناموس داری و نمی ترسی، جلوتر بیا تا حقت را کف دستت بگذارم. من می خواهم ثابت کنم که هیچ کس شهامت آن را ندارد جلوی من بایستد! این سخن بر خشم قصاب جوان افزود. او باز هم جلوتر رفت تا قمه را از دست مرد بگیرد. چند تن از اهالی محل فریاد زدند: احمد آقا! جلو نرو، تو وسیله دفاع نداری! قصاب غیور، رو به آنها کرد و گفت: مگر نمی شنوید که چگونه به ناموس شما فحش می دهد؟ مگر غیرت و جوانمردی از میان شما رخت بربسته که ایستاده اید و به وی اعتراض نمی کنید؟ و سپس با یک حرکت، مچ دست مرد مست را گرفت و سعی کرد که قمه را از دستش بگیرد. اما غلام مست، زورمندتر از آن بود که قصاب بتواند قمه را از وی بگیرد. مبارزه بین جوان ناموس پرست و مرد مست به زور آزمایی شگفتی مبدل شد. هر کدام از آنها سعی داشت که بر دیگری چیره شود. تلاش مرد مست بر آن بود که با قمه خود، ضربه ای شدید بر قصاب فرود آورد. مردمی که در اطراف ایستاده بودند، از این مبارزه به هیجان آمده بودند و هر چند دقیقه یکبار، برای پیروزی جوان قصاب صلوات می فرستادند. در کشاکش بین مرگ و زندگی، سرانجام نوک قمه مرد مست در کتف قصاب فرو رفت و خون جاری شد. قصاب بر فشار دست خویش افزود. چهره او از شدت درد و فشاری که بر دست رقیب خود وارد می آورد، سرخ شده بود. سرانجام، مرد مست قمه را رها کرد. احمد آقای قصاب، با یک حرکت پا، بدن قداره کش هرزه را بر خاک افکند، اما خود نیز غرق در خون شده بود. مردم برای نجات جوان با حمیت، به سویش هجوم بردند. مبارزه دلیرانه او با مردی که به نوامیس مردم فحش داده بود و با عربده های مستانه، فضا را آلوده کرده بود، همگان را سرشار از هیجان ساخته بود. همه با دیده تحسین به آن می نگریستند و بر غیرت و شجاعت او آفرین می گفتند.
این قصه را همان روز به امیر کبیر گزارش دادند. امیر کبیر صبح روز بعد فرمان داد که غلام سفارت روسیه تزاری را دستگیر کنند. خبر دستگیری غلام یکی از سفارت خانه ها، مثل توپ در تهران صدا کرد، زیرا پیش از آن هیچ کس حق نداشت یکی از کارگزاران سفارت خانه ها را دستگیر کند و آنان را به محاکمه بکشد. اما موضوع به همین جا ختم نشد. امیرکبیر، شخصاً برای مجازات غلام از خانه خود خارج شد و به میدان ارک آمد و روی سکویی که سابقاً، توپ مروارید را روی آن گذاشته بودند، نشست. چهره مردانه و مصمم امیر نشان می داد که بیش از هر زمان دیگر خشمگین است. دقایقی گذشت. امیر دستور داد مقصر را آوردند و بر روی توپ مروارید بستند. در این هنگام، دو مرد شلاق به دست، از گوشه میدان ارگ به توپ مروارید نزدیک شدند. مردی که روز گذشته با آن جسارت و بی پروایی، عربده می کشید و نفس کش می طلبید و به نوامیس مردم فحش و ناسزا می داد و جوان قصابی را مجروح ساخته بود، حالا مانند کودکان التماس می کرد و از امیر کبیر می خواست که از مجازاتش چشم پوشی کند! امیر کبیر بدون آنکه حتی نگاهی به او بیفکند، فریاد کشید: خاموش باش! سزای کسی که آسایش و امنیت را از مردم سلب کند، جز شاق چیز دیگری نیست! و بعد اشاره کرد که شلاق زدن بر پیکر او را آغاز کنند. پس از آن که غلام، چند ضربه ای شلاق خورد، مأموری از طرف سفارت روس رسید و پاکتی به امیر کبیر تقدیم کرد. امیر کبیر، پاکت را از فراش سفارت خانه گرفت و بدون آن که سر آن را باز کند، زیر زانو گذاشت و با خونسردی مشغول کشیدن قلیان شد. غلام هم همین طور زیر تازیانه بود. پس از اندک مدتی، بار دیگر نامه ای از سفارت خانه رسید، باز امیر کبیر توجهی به نامه سفارت خانه نکرد و آن را زیر زانو گذاشت تا آن که شلاق خوردن غلام تمام شد. در این موقع، امیر کبیر دست از قلیان کشیدن بر داشت و سر پاکتها را باز کرد و پس از خواندن آنها، به اطرافیان خود گفت: در مورد این غلام، از سفارت خانه چیزی نوشته اند. جواب بنویسید که چون این غلام در حال مستی، نزدیک تکیه منوچهر خانی، بد مستی و هرزگی کرده است، فعلاً اندکی او را تنبیه کردیم. اما برای مجازاتهای بیشتر، او را می فرستیم به سفارت که شما هم او را تنبیه نمایید. ولی خوب است که شما هم دیگر این گونه غلامهای هرزه را نگه ندارید، زیرا اسباب توهین به سفارت خانه می شوند. بهتر است که به جای آنها غلامان نجیب و اصیل را استخدام نمایید.(1197)

جوان غیرتمند

در سال 1210 قمری، حاج جواد صباغ از طرف جعفر قلی خان خویی به تعمیر روضه و حرم عسگری (علیه السلام) و سرداب مقدس مشغول بود. فاضل نراقی می گوید: من در آن سال، به قصد زیارت مکه به سامرا مشرف شدم و حاج جواد، این داستان را برایم تعریف کرد: شخصی به نام سید علی از جانب وزیر بغداد، حاکم سامرا بود. وی از هر زائر ایرانی یک ریال می گرفت و به آنان اجازه ورود به حرم را می داد و برای این که کسانی که پول داده اند از دیگران شناخته شوند، بر ساق پای آنان مهر می زد. روزی سید علی بر در صحن مقدس نشسته بود، سه نفر از همراهانش هم ایستاده بودند. در این لحظه، قافله ای از ایرانیان وارد شدند. سید علی، بر پای هرکدام مهری می زد و یک ریال می گرفت و اجازه ورود می داد. جوانی از بزرگان ایران با زنش آمد و دو ریال داد. سید علی ساق پای او را مهر کرد و گفت: آن زن هم باید بیاید، تا ساق پای او را مهر کنم. جوان گفت: هر دفعه که این زن به حرم می آید، یک ریال را می دهم، دیگر احتیاجی به این کار زشت نیست. سید علی گفت: ای رافضی بی دین! غیرت و تعصب می ورزی که مبادا ساق پای زنت را ببینم؟ ممکن نیست! تا مهر نکنم اجازه ورود نمی دهم! جوان گفت: اگر در میان این همه جمعیت، غیرت داشته باشم، کار اشتباهی نکرده ام و دست زنش را گرفت و گفت: اگر زیارت است، همین قدر کافی است و می خواست برگردد. سید علی از این حرکت سخت عصبانی شد. موقعی که همسر آن جوان می خواست برگردد، چنان با چوب بر شکم او زد که زن بیچاره نقش بر زمین شد، لباسش عقب رفت و بدن او، برهنه و نمایان گردید. جوان دست زنش را گرفت و از زمین بلند کرد و سپس رو به ضریح مقدس کرد و گفت: اگر شما بپسندید، بر من نیز گوارا خواهد بود! و به منزلش برگشت. حاج جواد گفت: من در خانه بودم. بعد از چند ساعت، یک نفر با عجله از طرف مادر سید علی آمد که با تو کار داریم. من، فوری به خانه سید علی رفتم، دیدم وی مثل مار زخم خورده بر زمین می غلتد. دختران و خواهرانش به پای من افتادند که برو آن جوان ایرانی را راضی کن! سید علی هم فریاد می کرد و می گفت: خدایا! غلط کردم، بدکردم! من، به سرعت آمدم و آن جوان را یافتم و از او خواهش کردم که از سید علی راضی شو و در حقش دعا کن! جوان گفت: من او را بخشیدم ولی کو آن دل شکسته من؟! من بازگشتم و جریان را گفتم. هنگام مغرب که برای نماز به حرم حضرت عسکری (علیه السلام) آمدم، دیدم مادر و زن و دختران سید علی، خود را به ضریح دخیل بسته اند و فریاد سید علی از خانه اش به گوش می رسید. من مشغول نماز مغرب شدم، در بین نماز صدای شیون از خانه اش بلند شد. رفتند دیدند سیدعلی مرده است.(1198)

مرکز و مظهر حیا

روزی حضرت آدم (علیه السلام) در محلی نشسته بود، ناگهان شش نفر که سه نفر آن ها سفید روی و سه نفر آن ها سیاه روی بودند نزد او آمدند. آن سه نفر سفید روی در جانب راست او نشسته و آن سه نفر سیاه روی در جانب چپ او نشستند. آدم (علیه السلام) به جانب راست خود توجه کرد و از یکی از آن سفید رویان پرسید: تو کیستی؟ او گفت: من عقل و خرد هستم. پرسید: جای تو در کجاست؟ او گفت: جای من در مغز و دستگاه اندیشه انسان است. آدم از دومین نفر سفید رو پرسید: تو کیستی؟ او گفت: من مهر و محبت هستم. پرسید: جای تو در کجاست؟ او گفت: جای من در دل انسانهاست. آدم از سومین نفر سفید رو پرسید: تو کیستی؟ او جواب داد: من حیا و شرم هستم. پرسید: جای تو در کجاست؟ او جواب داد: جای من در چشم انسانهاست. به این ترتیب آدم دریافت که مرکز و مظهر عقل، مغز است، مرکز و مظهر مهر و محبت، دل است و مرکز و مظهر حیاء چشم است. سپس آدم (علیه السلام) به جانب چپ متوجه شد و از یکی از آن افراد سیاه روی و بدقیافه پرسید جای تو در کجاست؟ او گفت: در مغز انسان هاست. پرسید: مغز که جای عقل است؟! او گفت: اگر من در مغز قرار گیرم، عقل از آنجا خارج می گردد. آدم از دومین سیاه روی پرسید: تو کیستی؟ او جواب داد: من حسادت هستم، پرسید: جای تو در کجاست؟ او جواب داد: در دل انسانهاست. آدم (علیه السلام) گفت: دل که جای مهر و محبت است. او گفت: اگر من در جای خود (دل) مستقر شوم، مهر و محبت از آنجا بیرون می رود. آدم از سومین سیاه روی پرسید: تو کیستی؟ او جواب داد من طمع هستم. آدم (علیه السلام) پرسید: جای تو در کجاست؟ او گفت: در چشم انسان! آدم گفت: چشم که جای حیا است. او گفت: اگر من در چشم استقرار یابم، حیاء از آنجا می گریزد(1199).