فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

کارگزاران با حیا

قال الامام علی (علیه السلام): و توخ منهم أهل التجربه و الحیاء من أهل البیوتات الصالحه و القدم فی الاسلام المتقدمه، فانهم أکرم أخلاقا، وأصح أعراضاً، و أقل فی المطامع اشرافاً، و أبلغ فی عواقب الأمور نظراً؛(1192) از کارگزاران کسانی را انتخاب کن که تجربت دارند و حیا، از خاندانهای پارسا که در مسلمانی قدمی پیشتر دارند، - و دلبستگی بیشتر - اخلاق آنان گرامیتر است و آبروشان محفوظتر و طمعشان کمتر و عاقبت نگریشان فزونتر.

داستانها

حیا یک مفهوم ارزشی!

سابقاً در جامعه ما برای خانم ها یک مفهوم ارزشی به نام حیا وجود داشت. همه خوب می دانیم که یکی از صفات خوب برای زن ها حیاست. البته حیا برای مردها هم خوب است ولی برای خانم ها یکی از صفات برجسته است و قرآن هم یکی از واژه هائی که به کار می برد و از آن تعریف می کند، همین واژه حیاء و استحیاء است و حتی در داستان دختران شعیب که از طرف پدرشان آمده بودند تا حضرت موسی (علیه السلام) را به منزل دعوت کنند می گوید: فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء قالت ان أبی یدعوک لیجزیک أجر ما سقیت لنا؛(1193) یکی از دختران با یک حالت شرم و حیا پیش موسی (علیه السلام) آمد. خیلی آرام و در حالیکه سرش را به زیر انداخته بود، گفت پدرم تو را دعوت می کند که مزد زحمتی را که کشیده ای به تو بدهد تمشی علی استحیاء!
خداوند این حیا را با یک زبان مدح آمیزی بیان می کند و می گوید: با حالت شرم و حیا پیش حضرت موسی (علیه السلام) آمد. این حیا در فرهنگ ما جایگاه ویژه خود را دارد.(1194)