فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حیا و ایمان

قال أبو عبدالله (علیه السلام) الحیاء و العفاف و العی أعنی عی اللسان لا عی القلب من الایمان؛(1188) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: حیا و پاکی و سنگینی زبان - نه سنگینی دل - از ایمان است.

رابطه ایمان و حیا

عن معاذ بن کثیر عن أحدهما (علیه السلام) قال الحیاء و الایمان مقرونان فی قرن فاذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه؛(1189) معاذ بن کثیر از یکی از صادقین (علیه السلام) روایت کرده که فرمودند: حیا و ایمان دو رشته درهم تنیده اند که چون یکی برود، دیگری هم رفته است.

بی حیا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال لاایمان لمن لا حیاءله؛(1190) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: بی حیا، ایمان ندارد.