فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حیا از مکارم اخلاقی

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال المکارم عشر فان استطعت أن تکون فیک فلتکن فانها تکون فی الرجل و لا تکون فی ولده و تکون فی الولد و لا تکون فی أبیه و تکون فی لعبد و لا تکون فی الحرقیل و ماهن قال صدق البأس و صدق اللسان و أداء الأمانه و صله الرحم و اقراء الضیف و اطعام السائل و المکافأه علی الصنائع و التذمم للجار و التذمم للصاحب و رأسهن الحیاء؛(1187) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: مکارم ده چیز است. اگر خواستی آنها را داشته باشی، به دست می آید. این ها گاهی در شخصی هست و در فرزندش نیست و گاهی در فرزند هست و در پدرش نیست و گاهی در نوکر هست و در مولا نیست. پرسیدند: این ها چه چیزهایی است؟ فرمودند: هراس راستین، راستی گفتار، اداء امانت، صله رحم، پذیرایی از مهمان، غذا دادن به سائل، هواداری از همسایه، هواداری از دوست و فراتر از همه شرم و حیا.

حیا و ایمان

قال أبو عبدالله (علیه السلام) الحیاء و العفاف و العی أعنی عی اللسان لا عی القلب من الایمان؛(1188) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: حیا و پاکی و سنگینی زبان - نه سنگینی دل - از ایمان است.

رابطه ایمان و حیا

عن معاذ بن کثیر عن أحدهما (علیه السلام) قال الحیاء و الایمان مقرونان فی قرن فاذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه؛(1189) معاذ بن کثیر از یکی از صادقین (علیه السلام) روایت کرده که فرمودند: حیا و ایمان دو رشته درهم تنیده اند که چون یکی برود، دیگری هم رفته است.