فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

جایگاه حیا

قال علی (علیه السلام) ان الدین لشجره أصلها الیقین و فرعها التقی و نورها الحیاء و ثمرها السخاء؛(1182) ایمان درختی است که ریشه اش یقین و شاخه اش پرهیزگاری و شکوفه اش حیا و میوه اش بخشندگی است.

تحریض بر حیا

امام صادق (علیه السلام) خطاب به خانمی فرمودند:
... قال اذا عدت اخوتک فلا تلبسی المصبغه؛(1183) وقتی به دیدار برادرت رفتی، لباسهای رنگارنگ و تحریک آمیز بر تن نکن!