فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حیا

آیات

حیا در بهشت نزد حورالعین

و عندهم قاصرات الطرف أتراب؛(1175) و نزد آنان همسرانی است که تنها چشم به شوهرانشان دوخته اند، و همسن و سالند!