فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حق اندیشه

اگر خواهی کنی دفع بد اندیش بدل در حق مردم بد بیندیش
ز سینه تخم کینه ریشه کن کن بقلب دشمنان خود وطن کن

اثر رعایت حقوق

چنان با تو رفتار دارد خدا که در حق مردم بیاری بجا

نیکی و بدی

ای نیک نکرده و بدی ها کرده وانگه به خلاص خود تمنا کرده!
بر عفو مکن تکیه، که هرگز نبود ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده!