فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بدهکار در قیامت

عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی قول الله عزوجل ان ربک لبالمرصاد قال قنطره علی الصراط لا یجوزها عبد بمظلمه؛(1160) مردی درباره آیه (همانا پروردگارت در کمینگاه است. فجر: 14) روایت کرده که حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: پلی است به روی صراط که هیچ بنده بدهکاری از آن نمی گذرد.

انواع ظلم

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال الظلم ثلاثه ظلم یغفره الله و ظلم لا یغفره الله و ظلم لا یدعه الله فأما الظلم الذی لایغفره فالشرک و أما الظلم الذی یغفره فظلم الرجل نفسه فیما بینه و بین الله و أما الظلم الذی لا یدعه فالمداینه بین العباد؛(1161) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: ظلم کردن سه گونه است: ظلمی که خدا آن را می آمرزد، ظلمی که خدا آن را نمی آمرزد و ظلمی که خدا آن را وا نمی گذارد: ظلمی که خدا آن را نمی آمرزد، شرک است، ظلمی که آن را می آمرزد ظلم شخص به خویش است در میان خود و خدایش؛ ظلمی که خدا آن را وا نمی گذارد، بدهکاری میان بندگان است.

بهترین راه

قال علی (علیه السلام) لغالب بن صعصعه أبی الفرزدق فی کلام دار بینهما: ما فعلت ابلک الکثیره قال: ذعذعتها الحقوق یا أمیرالمؤمنین فقال (علیه السلام) ذلک أحمد سبلها؛(1162) حضرت علی (علیه السلام) به غالب پسر صعصعه پدر فرزدق شاعر در گفتگویی دو نفره فرمود: آن همه شتران را چه کردی گفت: ای امیرمؤمنان، حقوق مردم آنها را پراکند. حضرت فرمود: بهترین راه بود.