فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

کم فروشی ممنوع

و السماء رفعها و وضع المیزان ألاتطغوا فی المیزان و أقیموا الوزن بالقسط و لا تخسرو االمیزان؛(1152) و آسمان را برافراشت، و میزان و قانون (در آن) گذاشت. تا در میزان طغیان نکنید (و از مسیر عدالت منحرف نشوید.) و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نگذارید!

کیفر تعدی به حقوق دیگران

و من یفعل ذالک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلک علی الله یسیرا؛(1153) و هر کس این عمل را از روی تجاوز و ستم انجام دهد، بزودی او را در آتشی وارد خواهیم ساخت؛ و این کار برای خدا آسان است.

روایات