فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

خمس از مصادیق حق الناس

واعلموا أنما عنمتم من شی ء فأن لله خمسه و للرسول ولذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل ان کنتم ءامنتم بالله و ما أنزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان و الله علی کل شی ء قدیر؛(1151) بدانید هرگونه غنیمتی به دست آورید، خمس آن برای خدا، و برای پیامبر، و برای ذی القربی و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایی حق از باطل، روز درگیری دو گروه (با ایمان و بی ایمان) [روز جنگ بدر] نازل کردیم، ایمان آورده اید؛ و خداوند بر هر چیزی تواناست!

کم فروشی ممنوع

و السماء رفعها و وضع المیزان ألاتطغوا فی المیزان و أقیموا الوزن بالقسط و لا تخسرو االمیزان؛(1152) و آسمان را برافراشت، و میزان و قانون (در آن) گذاشت. تا در میزان طغیان نکنید (و از مسیر عدالت منحرف نشوید.) و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نگذارید!

کیفر تعدی به حقوق دیگران

و من یفعل ذالک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلک علی الله یسیرا؛(1153) و هر کس این عمل را از روی تجاوز و ستم انجام دهد، بزودی او را در آتشی وارد خواهیم ساخت؛ و این کار برای خدا آسان است.