فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حق مردم را باید پرداخت

و ءات ذا القربی حقه و المسکین و ابن السبیل و لا تبذر تبذیرا؛(1150) و حق نزدیکان را بپرداز، و (همچنین حق) مستمند و وامانده در راه را! و هرگز اسراف و تبذیر مکن.

خمس از مصادیق حق الناس

واعلموا أنما عنمتم من شی ء فأن لله خمسه و للرسول ولذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل ان کنتم ءامنتم بالله و ما أنزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان و الله علی کل شی ء قدیر؛(1151) بدانید هرگونه غنیمتی به دست آورید، خمس آن برای خدا، و برای پیامبر، و برای ذی القربی و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایی حق از باطل، روز درگیری دو گروه (با ایمان و بی ایمان) [روز جنگ بدر] نازل کردیم، ایمان آورده اید؛ و خداوند بر هر چیزی تواناست!

کم فروشی ممنوع

و السماء رفعها و وضع المیزان ألاتطغوا فی المیزان و أقیموا الوزن بالقسط و لا تخسرو االمیزان؛(1152) و آسمان را برافراشت، و میزان و قانون (در آن) گذاشت. تا در میزان طغیان نکنید (و از مسیر عدالت منحرف نشوید.) و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نگذارید!