فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

فساد، تجاوز به حقوق دیگران

ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین؛(1148) پروردگار خود را (آشکارا) از روی تضرع، و در پنهانی، بخوانید! (و از تجاوز، دست بردارید که) او متجاوزان را دوست نمی دارد!

تجاوز به مال دیگران محکوم است

یأیها الذین ءامنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالبطل الا أن تکون تجاره عن تراض منکم و لا تقتلوا أنفسکم ان الله کان بکم رحیما؛(1149) ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است.

حق مردم را باید پرداخت

و ءات ذا القربی حقه و المسکین و ابن السبیل و لا تبذر تبذیرا؛(1150) و حق نزدیکان را بپرداز، و (همچنین حق) مستمند و وامانده در راه را! و هرگز اسراف و تبذیر مکن.