فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حلم و تأنی

هلا حلم و تأنی توامانند چو دو فرزند از یک بطن عیانند
ز هر کس طاق همت هست ستوار شود حلم و تأنی زو پدیدار
نتایج صبر و همت بردباری است ز همت حلم نیکو یادگاری است
بحلم و بردباری باش دربند بهمت زندگی کن شاد و خورسند

صبر و حلم

گر بهر تو صبر و حلم باشد دشوار بنمای بظاهر که حلیمی بسیار
چون هر که همانند گروهی گردد کم کم خود از آن گروه آید بشمار

ثواب حلم

در خشم روان خویش می آزاری در حلم وقار خود نگه می داری
در خشم اگر گمان نصرت داری در حلم بود ثواب نیکو کاری