فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

حلم و تأنی

هلا حلم و تأنی توامانند چو دو فرزند از یک بطن عیانند
ز هر کس طاق همت هست ستوار شود حلم و تأنی زو پدیدار
نتایج صبر و همت بردباری است ز همت حلم نیکو یادگاری است
بحلم و بردباری باش دربند بهمت زندگی کن شاد و خورسند

صبر و حلم

گر بهر تو صبر و حلم باشد دشوار بنمای بظاهر که حلیمی بسیار
چون هر که همانند گروهی گردد کم کم خود از آن گروه آید بشمار