فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مؤمن و حلم

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال المؤمن حلیم لا یجهل و ان جهل علیه یحلم و لا یظلم و ان ظلم غفر و لا یبخل و ان بخل علیه صبر؛(1133) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: مؤمن بردبار است. تعدی نمی کند و اگر بر او تعدی شد، بردباری می کند و ظلم نمی کند و اگر ظلم بر او بشود، می بخشد و بخل نمی ورزد و اگر بر او بخل ورزیده شود، صبر می کند.

پیشگیری بهتر از درمان!

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال کان علی بن الحسین (علیه السلام) یقول انه لیعجبنی الرجل أن یدرکه حلمه عند غضبه؛(1134) امام سجاد (علیه السلام) فرمود: برای من مایه شگفتی است که وقتی مرد خشمگین می گردد، حلمش بتواند او را دریابد و از خطر مصون و محفوظش بدارد.

داستانها